सागर किनारा

सागर किनारा पायवाट तुडवता तुडवताआला तो सागर किनाराजिथे भेटलो आपण थेटनी दोघांतील संवादाचा पसारा ओथंबलेल्या सागरातप्रतिमा तुझी दिसेतुझ्या-माझ्यातील प्रीतचक्क नेत्रासमोर भासे सळसळत्या त्या लाटाभिडे येऊन किनाऱ्यालानजरेला नजर भिडवूनअलगद मिठी मारायचीस मला हातात हात घालूनी घट्टवचन दिलीस जन्मोजन्मीचीकधीही साथ सोडणार नाहीस्वप्ने ती सुखी संसाराची आठवते ग आजही मलाभेट आपुली ती पहिलीसागर किनाऱ्यालगतचप्रीत आपुली बहरली     …

सागर किनारा Read More »